Evidensia loomakliiniku üldtingimused

Evidensia loomakliiniku üldtingimused

Käesolevad üldtingimused kehtivad kõikidele tehingutele, millega Evidensia Loomakliinikud OÜ ja/või selle kliinikutena tegutsevad füüsilised isikud pakuvad ja korraldavad veterinaarteenuseid tarbijatele, ettevõtetele, omavalitsustele või teistele era-, avaliku või kolmanda sektori klientidele. 

Need tingimused ei kehti ravimite, kaupade ega toidu müügile.

Kliendiks loetakse isik, kes kasutab veterinaarteenust, sõltumata sellest kas ravitav loom on tema omandis või mitte. 

Klient vastutab kõikide loomaga teostatud tegevustega seotud kulude tasumise eest. Veterinaarteenused hõlmavad kõiki vastuvõtu-, konsultatsiooni- ja läbivaatusfunktsioone ning nendega seotud tugifunktsioone, nagu kohtumiste broneerimine ja arveldamine.

Need tingimused ei piira tarbija õigusi vastavalt tarbijakaitseseadusele, milles pooled ei saa teisiti kokku leppida.

Lepingupooled ja vastutus teenuse eest: 

Veterinaarteenust võib osutada palgatöötaja või teenuslepinguga alltöövõtja või füüsilisest isikust ettevõtja või nende kombinatsioon. Loomakliinik pakub teenuseid iseseisvalt. Ettevõttel ei ole kohustust kliendile teenust pakkuda. Arstil ja loomakliinikul on oma kindlustuskaitse.

Lepingu loomine ja sisu: 

Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, tekib leping siis, kui klient ja teenusepakkuja kohtumise kokku leppivad. Klient saab aja kokku leppida loomakliinikus, telefoni teel või loomakliiniku kodulehel. 

Maksetingimused: 

Kui ei ole kirjalikult eraldi kokku lepitud teisiti, tasub klient loomakliiniku poolt aktsepteeritud maksekaartidega või sularahas vastavalt loomakliiniku kasutuskorrale. Loomakliinik kogub tasu nii enda kui ka praktiseerija nimel. 

Teenusepakkujal on vajadusel õigus nõuda ettemaksu. Klient peab enne aja broneerimist ja tegelikku teenust teavitama, kui klient on maksejõuetu või ei saa teenuse eest tasuda muul ülalkirjeldatud põhjusel. Teenusepakkujal on õigus peatada oma lepinguliste kohustuste täitmine, kui ilmnevad asjaolud, millest tulenevalt on alust kahtlustada,et klient ei täida oma lepingulisi kohustusi. Maksmisega viivitamise korral on kliendil kohustus tasuda viivist vastavalt seadusele, samuti meeldetuletus- ja inkassokulusid. Teenusepakkujast sõltumatu väline finantsteenuse pakkuja saab pakkuda kliendile ka järelmaksu finantseerimist eraldi finantseerimislepingu alusel. Järelmaksuga finantseerimisel lähtutakse finantseerija ja kliendi vahel sõlmitud finantseerimislepingust ning sellega seotud makse- ja muudest tingimustest. Teenuse osutaja ei ole finantseerimislepingu pool ega vastuta selles sisalduvate kohustuste täitmise eest. Kui klient teenuse eest ise ei tasu, peab klient aja broneerimisel välja selgitama ja kinnitama maksekorralduse, et tagada sujuv teenindus. Klientide ja patsientide andmete koostamise, säilitamise ja edastamise ning konfidentsiaalsuskohustuse osas järgitakse vastavaid seadusi ja muid regulatsioone. 

Evidensia.ee/evidensia-veterinaarteenuste-uldtingimused/registreerimine-ja-privaatsus  

Teenuse omadused ja kvaliteet: 

Teenuse kvaliteet ja ravitavad on määratletud veterinaarmeditsiini puudutavates õigusaktides. Ettevõte järgib oma tegevuses head ravitava ning püüab edendada kvaliteetse veterinaarravi kättesaadavust. Teenuse olemusest tulenevalt ei saa teenusepakkuja tagada kindlat tulemust, haigusest või vigastusest paranemist ning väldib igas olukorras ebameeldiva kogemuse tekitamist kliendi loomale. Veebisaidil ja muus suhtluses esitatud teave on üksnes viitamiseks ega ole lepingu osa. 

Tagasiside ja pretensioonide käsitlemine: 

Teenusega seotud erimeelsused lahendatakse viivitamatult kliendi ja loomaarsti või muu teenust osutanud isiku vahel. Pretensioonid tuleb esitada teenusepakkujale viivitamata 2 nädala jooksul pärast teenuse toimumist. 

Kahju hüvitamine:

Teenusepakkuja vastutab teenuse osutamisel tekkinud kahjude eest. Kahjude käsitlemine ja hüvitamine toimub vastavalt ettevõtte tegevusmudelile. Teenusepakkuja vastutus on piiratud teenuse eest makstud hinnaga. Teenusepakkuja ei vastuta kaudsete kahjude, kolmandate isikute kulude ega vääramatu jõu tõttu tekkinud viivituste või kahjude eest. Vääramatu jõuna käsitatakse streiki või muud tööaktsiooni. Näiteks tulekahju, vastuvõtva spetsialisti haigestumist, elektri katkemist, sideühenduse või infosüsteemide töö katkemist.