Evidensia loomakliiniku üldtingimused

Evidensia loomakliiniku üldtingimused

Evidensia loomakliiniku üldtingimused

Käesolevad üldtingimused kehtivad kõikidele lepingutele, millega Evidensia Loomakliinikud OÜ ja/või selle kliinikutena tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad toodavad ja korraldavad veterinaarteenuseid tarbijatele, ettevõtetele, omavalitsustele või teistele era-, avaliku või kolmanda sektori klientidele. 

Need tingimused ei kehti ravimite, kaupade ega toidu müügile.

Kliendiks loetakse isik, kes omandab veterinaarteenuse või viib looma teenuse alla, sõltumata sellest kas ravitav loom on tema omandis või mitte. 

Klient vastutab kõik looma hooldamisega seotu kulud. Patsient on loom, kes on teenuse objektiks. Veterinaarteenused hõlmavad kõiki vastuvõtu-, konsultatsiooni- ja läbivaatusfunktsioone ning nendega seotud tugifunktsioone, nagu kohtumiste broneerimine ja arveldamine.

Need tingimused ei piira tarbija õigusi vastavalt tarbijakaitseseadusele, milles pooled ei saa teisiti kokku leppida.

Lepingupooled ja vastutus teenuse eest: 

Veterinaarteenust võib osutada palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja või nende kombinatsioon. Veterinaarkliinik pakub teenuseid iseseisvalt. Ettevõttel ei ole kohustust kliendile teenust pakkuda. Arst ja veterinaarkliinik tegutsevad kliendi ja patsiendi suhtes eraldi lepinguosalistena ning kumbki vastutab oma teenuse eest otse neile. Veterinaarkliinik ja arst ei vastuta üksteise eest. Arstil ja veterinaarkliinikul on oma kindlustuskaitse. Veterinaarkliinik ja praktikud annavad soovi korral täiendavat teavet nende seisundi kohta. 

Lepingu loomine ja sisu: 

Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, tekib leping siis, kui klient ja teenusepakkuja kohtumise kokku leppivad. Klient saab aja kokku leppida veterinaarkliinikus, telefoni teel või veterinaarkliiniku kodulehel. 

Maksetingimused: 

Kui ei ole kirjalikult eraldi kokku lepitud teisiti, tasub klient teenuse eest sularahas veterinaarkliiniku poolt aktsepteeritud maksekaartidega või visiidi ajal sularahas vastavalt veterinaarkliiniku kasutuskorrale. Veterinaarkliinik kogub tasu nii enda kui ka praktiseerija nimel. 

Teenusepakkujal on vajadusel õigus nõuda ettemaksu. Klient peab enne aja broneerimist ja tegelikku teenust teavitama, kui klient on maksejõuetu annavõi ei saa teenuse eest tasuda muul ülalkirjeldatud põhjusel. Teenusepakkujal on õigus peatada oma lepinguliste kohustuste täitmine, kui ilmnevad asjaolud, millest tulenevalton alust kahtlustada,et klient ei täida oma lepingulisi kohustusi. Maksmisega viivitamise korral on kliendil kohustus tasuda viivist vastavalt intressiseadusele, samuti meeldetuletus- ja inkassokulusid. Teenusepakkujast sõltumatu väline finantsteenuse pakkuja saab pakkuda kliendile ka järelmaksu finantseerimist eraldi finantseerimislepingu alusel. Järelmaksuga finantseerimisel lähtutakse finantseerija ja kliendi vahel sõlmitud finantseerimislepingust ning sellega seotud makse- ja muudest tingimustest. Teenuse osutaja ei ole finantseerimislepingu pool ega vastuta selles sisalduvate kohustuste täitmise eest. Kui klient teenuse eest ise ei tasu, peab klient aja broneerimisel välja selgitama ja kinnitama maksekorralduse, et tagada sujuv teenindus. Klientide ja patsientide andmete koostamise, säilitamise ja edastamise ning konfidentsiaalsuskohustuse osas järgitakse vastavaid seadusi ja muid regulatsioone. 

Evidensia.ee/evidensia-veterinaarteenuste-uldtingimused/registreerimine-ja-privaatsus  

Teenuse omadused ja kvaliteet: 

Teenuse kvaliteet ja ravivead on määratletud veterinaarmeditsiini puudutavates õigusaktides. Ettevõte järgib oma tegevuses head ravitava ning püüab edendada kvaliteetse veterinaarravimi kättesaadavust. Teenuse olemusest tulenevalt ei saa teenusepakkuja tagada kindlat tulemust, haigusest või vigastusest paranemist ning väldib igas olukorras ebameeldiva kogemuse tekitamist kliendi loomale. Veebisaidil ja muus suhtluses esitatud teave on üksnes viitamiseks ega ole lepingu osa. 

Tagasiside ja pretensioonide käsitlemine: 

Teenusega seotud erimeelsused lahendatakse eelkõige viivitamatult kliendi ja veterinaararsti või muu teenust osutanud isiku vahel. Pretensioonid tuleb esitada teenusepakkujale viivitamata 2 nädala jooksul pärast teenuse toimumist. 

Kahju hüvitamine:

Teenusepakkuja vastutab teenuse osutamisel tekkinud kahjude eest. Kahjude käsitlemine ja hüvitamine toimub vastavalt ettevõtte tegevusmudelile. Teenusepakkuja vastutus on piiratud teenuse eest makstud hinnaga.Teenusepakkuja ei vastuta kaudsete kahjude, kolmandate isikute kulude ega vääramatu jõu tõttu tekkinud viivituste või kahjude eest. Vääramatu jõuna käsitatakse streiki või muud tööaktsiooni, tulekahju, katkestuse või muu hilinemise põhjuseks haiglabaktereid, vastuvõtva spetsialisti haigestumist, elektrienergia jaotus-, sideühenduse või infosüsteemide töö katkemist, avalik-õiguslikku õigusakti meede või muu selline põhjus, mida teenuseosutaja ei saa mõistlikult kõrvaldada.